Byaföreningen

ByastugaStyrelseStadgarFör medlemmarFakta, minnen, mm

Idet
Byastugan (f.d skola och Bönhus). Byns skola byggdes 1906-07, och fungerade som sådan fram till 1956, då byggnaden övertogs av Bönhusföreningen.  2002 köptes huset av byaföreningen. I den gamla skolan inrymmes även byabiblioteket från 1900-talets första hälft, där gamla byakartor m.m. finns att studera. Hösten 2006 blev golv inlagt i uthuset (f.d vedbod) som därmed kan nyttjas på ett helt annat sätt. Där kan man bl. a se redskap, barnvagn, verktyg och annat som användes för ca 100 år sedan. Sommaren 2015 målades Idets södra gavel och större delen av västra långsidan samt räcken och dörrar på den sidan. Samma år avverkades skogen på Skolberget  så att Idet därmed är synligt från Vallenvägen.
Regler för uthyrning av lokalen, möbler och rensband hittar Du på denna länk UTHYRNING

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Bissjöns Byaförening.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål att främja bybornas trivsel och att utveckla byns resurser, nu och i framtiden.

§3 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är byn Bissjön med närmaste omgivning, inom Lövångers församling.

§4 Medlemskap
Medlem är den som stadigvarande eller tidvis bor i byn och betalt årsavgift. I tveksamma fall avgör styrelsen. Varje medlem som fyllt 10 år har en (1) röst vid årsmötet och vid förekommande medlemsmöten.

§5 Utträde
Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara tillställd styrelsen.

§6 Uteslutning
Medlem som ej iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av årsmöte eller extra medlemsmöte uteslutas ur föreningen intill nästa årsmöte då omprövning sker.

§7 Återbetalning av medlemsavgift
Avgången medlem har rätt att få tillbaka inbetalda medlemsavgift. Utesluten medlem har ej rätt att få tillbaka inbetald medlemsavgift.

§8 Konstitution och beslutsordning
Varje medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Röstning får inte ske genom fullmakt.
För beslut krävs att minst två tredjedelar av de närvarande är överens.

§9 Avgifter
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för ett år i taget. Bidrag skall sökas då det är möjligt. Dessutom skall pengar till verksamheten anskaffas genom lotterier, sponsorer, nationella och internationella fonder etc.

§10 Styrelse
Vid årsmötet väljs styrelse, som förutom ordförande, som väljs särskilt, skall bestå av minst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Ordföranden utses på ett år medan övriga i styrelsen utses för en tid av två år. Efter första året skall två ledamöter avgå. Vilka två avgörs genom lottning. Avgående ledamot kan återväljas. Ordföranden har utslagsröst i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre (3) ledamöter är närvarande. Suppleanterna utses till ett antal av två (2). Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. Styrelsen skall så långt det är möjligt bestå av lika antal män och kvinnor.

§11 Kommittéer, arbetsutskott m.m.
Arbetsutskott, kommittéer och projektgrupper formas av styrelsen för särskilda uppgifter. Styrelsen ansvarar för att igångsatt arbete samordnas och fullföljs utan onödigt dröjsmål. Tillsatta grupper skall därför stå i god kontakt med styrelsen, redovisa planer, vidtagna åtgärder och projektstatus allmänt. Styrelsen skall om arbetet inte framskrider, entlediga och ersätta hela eller delar av grupp. Styrelsen medverkar till att tillsammans med utsedd grupp, finna finansiering för olika projekt.

§12 Beslut i ekonomisk frågor
Beslut i fråga av ekonomisk natur får ej fattas om den ej varit upptagen i föredragningslistan vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Dock äger styrelsen rätt att besluta om utlägg med 3000 kr under räkenskapsåret.

§13 Revision och räkenskapsår
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen två revisorer och en suppleant.
Räkenskapsåret är kalenderår, d v s 1 jan. – 31 dec. samma år. Räkenskaperna skall vara avlämnade till revisorerna senast under januari och revision avslutad i god tid före årsmötet.

§14 Styrelseledamots åliggande

Ordförandens uppgifter:samordnar styrelsens arbete
är mötesledare vid styrelsemötena
är som regel föreningens talesman utåt
ser till att de beslut som föreningen har fattat genomförs
är ofta föreningens firmatecknare
godkänner föreningens inbetalningar och utbetalningar.
Sekreterarens uppgift:ha hand om föreningens post
skriver styrelsens protokoll
har hand om föreningens arkiv
ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten.
Kassörens uppgift:ansvarar för föreningens ekonomi
sköter föreningens inbetalningar och utbetalningar
ansvarar tillsammans med ordförande för att föreningens ansökningar om bidrag lämnas in i tid till rätt myndighet
ansvarar för föreningens bokföring
sköter föreningens medlemsregister
rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation.

§15 Sammanträden
Föreningen håller årsmöte före den 15 maj- normalt den 1 maj. Extra föreningsmöte (medlems-möte) hålls när styrelsen vill hänskjuta ärenden till medlemmarnas behandling och avgörande. Kallelse till föreningsmöte sker med budkavle, brev eller flygblad som startar minst (2) veckor före mötestidpunkt. Medlemmar som bara tidvis bor i byn kallas med brev eller e-mail under samma period.
Dagordning vid årsmöte:
Mötets öppnande.
Godkännande av kallelse.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justerare.
Rapporter från kommittéer och arbetsutskott.
Verksamhetsberättelse.
Kassarapport.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsens ärenden till årsmötet.
Val av ordförande, 1 år.
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter, 2 år.
Val av revisorer och suppleant, 1år.
Val av valberedning.
Fastställande av medlemsavgift.
Inkomna motioner.
Övriga frågor.
Avslutning.

§16 Beslut och omröstning
Omröstning sker öppet och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt. Ledamot som inte biträder majoritetens beslut, kan genom anteckning till protokollet anmäla avvikande mening eller att inte ha deltagit i beslutet.§17 Motioner
Ärenden föreslås skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor före årsmöte.

§18 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut av två på varandra följande sammanträden, varav ett årsmöte. För beslut krävs att minst två tredjedelar av de närvarande är överens.

§19 Upplösning
Fattas beslut om föreningens upplösning skall dess protokoll och övriga handlingar överföras till kommunens arkivsamling. Eventuella penningmedel skall fördelas mellan på orten verksamma kulturella eller ideella föreningar.

Medlemskap i föreningen

Som medlem i byaföreningen bidrar du till att vi kan hålla våra gemensamma resurser i gott skick. Du får inbjudningar till föreningens arrangemang, låna/hyra föreningslokal och inventarier, förtur att hyra föreningens bagarstuga, låna rensband för avlopp, nyttja föreningens grillplatser, bastu, vindskydd m.m.

Från och med maj 2023 kostar årligt medlemskap i byaföreningen 100 kr/enskild person eller 200 kr/familj. Medlem blir Du genom att betala medlemsavgiften till föreningens konto i Handelsbanken 6265-598318291 eller betala direkt till föreningens kassör Jerry Olofsson. Kom dock ihåg att ange namn när Du överför/betalar.

Faktauppgifter samt minnen och vyer från Bissjön
Bissöskolan lades ner 1955. På länkarna  Eleverna 1955 & 1953 och Elever med  mammor kan Du se ett par bilder på elever och mammor 1953 0ch 1955.

En enquete som projektet ”Utveckling av besöksnäringen i Lövångerbygden” står bakom besvarades av Byaföreningen. Svaret kan Du se på länken Byafakta m.m.

Jämthunden Bissjöskogens Sixten och byssbon och ägaren Antti Kokko  tog hem 2014 års Svenska Mästerskap för älghundar. Det är första gången som en hund från Västerbottens älghundsklubb vinner SM.

Bilder från byns skulpturpark kan Du se på länken Skulpturpark. Där kan Du också se installationerna under olika år och årstider.

Den 9 mars 2010 kunde en ny bro över Bissjöån tas i bruk. Både bron och ett par andra stora infrastruktursatsningar i Bissjön påbörjades den 15 september 2009. Senaste bilden på länken Infrasatsningar visar bron när trafiken släpptes på.

Norrbotniabanans senast kända planerade sträckning genom våra trakter är väster om St. Lövvattnet. Byaföreningens skrivelser till Banverket angående Norrbottniabanans senast föreslagna sträckning finns på länken Norrbotniabanan 2008 och dito efter samrådsmötena 2007 på Norrbotniabanan 2007.

Bilder från de årliga Julfesterna hittar Du på Julfestbilder.

Arbete med samarbetsprojekt som bredband, naturfoton och bilder från arrangemang i byn  med mera hittar Du på länkarna Pizzaafton, Bredbandsdragning, Djur & natur & Fester mm

T-shirts med byns logga finns att köpa hos Jan-Erik Pettersson. Tröjorna kostar 80 respektive 70 kr för storlekarna XL-S och centilong.

”Bok om Bissjön” 260 kr/st  samt häftena ”Nya och gamla namn på byns färdvägar, gårdar, sjöar e.t.c” respektive ”Bissjön – en by i Västerbottens kustland ofärdsåren 1808-09” som vardera kostar 40 kr kan köpas hos Jan-Erik Pettersson (0913 – 20038). Klicka i menyerna på ”Byaresuser” och ”Byabok” angående böckerna!