Norrbotniabanan 2007

Bissjön 2007-03-03

Banverket

att. Tomas Gustavsson

Box 43

971 02 LULEÅ

 

 

 

Norrbotniabanans eventuella sträckning genom Bissjöns marker.
Bybor deltog i samrådsmötena i Ånäset och Bureå den 21 & 22 februari. Det som framkom där angående korridor Ö2:s sträckning genom Bissjön redovisades i byaföreningens styrelse den 28/2. Genomgången där utmynnade i bl.a. följande synpunkter som vi begär att Ni skall beakta i den fortsatta planeringen.

 

Föreslagen dragning mellan Träsket och Ängessjön innebär enligt vår mening:

Att banan dras genom och så nära bebyggelse och odlingar att vi bybor kommer att störas på många sätt. För oss verkar detta helt onödigt då det finns milsvida skogsmarker utan bebyggelse både öster och väster om byn.

Att det uppstår en barriär mellan byns gårdar och Ängessjön med byns badplats, byabastu, båtplatser m.m. Sjön nyttjas vintertid för skoterkörning, vinterfiske m.m.

Att det uppstår en barriär mellan byns gårdar och dess marker västerut med de nackdelar detta innebär för friluftsliv, bär- svampplockning m.m.

Att den framtida tågtrafiken troligen skulle hindra eller i vart fall störa de fågelsträck som höst och vår varje kväll och morgon passerar till och från matplatserna på ängarna öster om Bissjön och nattviloplatser i sjöarna Änges – och Missjön samt St. och L. Lövvattnet. Den i mannaminne årligen förekommande häckningen av Fiskgjuse och Storlom i Ängessjön hotas också.

Att den framtida tågtrafiken troligen skulle störa den sedan flera år pågående forskning där Erik Nyholm, Umeå Universitet, följer tungmetallhalten och annan påverkan från Rönnskärsverken i de häckande flugsnapparna vid Ängessjön.

Att fågellivet i våtmarken Träsket skulle störas av tågtrafiken och förstöra nyttan och nöjet med det Fågelskådartorn som nyligen iordningställts där.

Att fornminnen i form av minst tre rösen, en liggande höna, tomtningar efter bl.a. soldattorpet för nr. 38 Öhrfil riskerar att raseras, skadas eller bli svåråtkomliga.

Att banan troligen kommer att korsa den Kulturvandringsled som byn iordningställde för några år sedan. Kan korsningen göras utan att leden förstörs eller tappar i värde?

 

Ytterligare uppgifter om nämnda fornminnen, soldattorp, kulturvandringsled och fågelskådartorn finns på byns hemsida www.skelleftea.org/bygden/bissjon

Rösena finns beskrivna i Lövångerboken del 1 som nr. 52 och 53. De finns också registrerade hos Länsstyrelsen och i Riksantikvarieämbetets register där de har nummer Lövånger 27:1 resp. 2.

Se även bilagda kartskiss som visar vissa objekts läge.

Både byabastun, fågelskådartornet och kulturvandringsleden har byggts med ekonomiska bidrag från Skellefteå kommun, Vbt:s Län och EU-medel.

De olägenheter som banan skulle innebära för ex. jakt, jord och skogsbruk förutsätter vi att respektive berörd enskilt eller genom intresseförening bevakar och påtalar.

Välkomna att besöka byn när Ni önskar. Vi ställer gärna upp med guide om så önskas.

 

 

M.v.h.

Kenneth Lundkvist

Adress:   Bissjöns Byaförening

Ordförande 

c/o JE Pettersson

Bissjön 115

93010 Lövånger

tfn. 0913 20038

Skellefteå Kommun

Erik Nyholm Umeå

070 3667869

 

 

Åter till Fakta, Minnen mm